รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา : 5044-0802

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
96.29
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อพัฒนาการเด็ก 1.ได้ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 2.ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 1.อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การคัดกรองพัฒนาการประเมิน และเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 แห่ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเด็กทั้งหมด ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ 4 แห่ง จำนวน 1023 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 985 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 - เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ปกครองเพื่อกระตุ้น พัฒนาการเด็กทั้ง 38 คน และติดตามประเมินผลเด็กทั้ง 38 คน พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 38 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก - ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ได้ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว เป็นเงิน 499,050 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง 4 แห่ง สรุปผลได้ดังนี้ - ผลการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1023 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 985 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 38 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กทั้ง 38 คน และติดตามประเมินผลเด็กทั้ง 38 คนอีกครั้ง พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่เม.ย. 2564 - ก.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1033 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1033 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ จาก 45 สำนักงานเขต พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPMฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ และผลการตรวจผ่านไม่ครบทุกด้าน การเข้าสู่กระบวนการพัฒนา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ -เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย x 100 หารเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด -เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา x 100 หารเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : (หมายเหตุ:ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง) สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและผลการนำเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เอกสารหลักฐาน 1. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายศูนย์และรายเขต 2. ผลการนำเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง