รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5044-0812

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แจ้งเวียนทุกฝ่ายนำเสนอแนวคิดโครงการนวัตกรรม ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งมายังฝ่ายปกครอง -อยู่ระหว่างนำแนวคิดที่ได้จากจากทุกฝ่าย เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อคัดเลือกเป็นโครงการนวัตกรรมของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานของฝ่ายการศึกษา คือโครงการการแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับออนไลน์ ให้ทางคณะกรรมการนวัตกรรมฯพิจารณา เพื่อเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ - แก้ไขปรับปรุงโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการนวัตกรรม และจัดส่งโครงการที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทางสำนักงาน ก.ก. - จัดทำแอปพลิเคชั่นLINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา และนำแอปพลิเคชั่นไปใช้ในการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำแอปพลิเคชั่นLINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา และนำแอปพลิเคชั่นไปใช้ในการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การนำ Line Official Account ตามโครงการแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับช่องทางออนไลน์ไปใช้ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -13 กันยายน 2564) ปี 2564 มีการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 142-ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ประชาชนเดินทางมาแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จำนวน 19 ราย - ประชาชนแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 20 ราย - ประชาชนที่แจ้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น Line Official Account จำนวน 103 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามที่ สกก.กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานสรุปผล ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง