รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560 : 5046-0942

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 31.42

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00
100
100 / 100
2
13.00
95
95 / 100
3
23.00
100
100 / 100
4
31.42
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 3,224.59 ตัน (2) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 197.20 ตัน (3) มูลฝอยเศษอาหาร เศผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 918.21 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 4,870 ตัน (2) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 312 ตัน (3) มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 1,200 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยรีไซเคิล นำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 4,927.61 ตัน (2) มูลฝอยอินทรีย์(กิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 1,619.033 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยรีไซเคิล นำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 19,577.79 ตัน หรือ 53.64 ตัน/วัน (2) มูลฝอยอินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ท่อนไม้ ฯลฯ จำนวน 6,700.79 ตัน หรือ 18.36 ตัน/วัน (3) คิดเป็นร้อยละ 31.42 ของเป้าหมายที่กำหนด หรือ ร้อยละ 104.73 ตามเป้าหมายที่สสล.กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพ-สินค้า ฯลฯ 2.นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2564 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63-ก.ย.64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.รายงานผลตามที่สสล.กำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกฯ ปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง