รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5046-0951

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00
100
100 / 100
2
25.36
95
95 / 100
3
44.90
95
95 / 100
4
72.90
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการคลังได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้ร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการคลังได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ร้อยละ 25.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการคลังได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้ร้อยละ 44.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายการคลังได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ร้อยละ 72.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง