รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย 3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมัพัฒนาการสมวัย : 5046-0953

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
85
85 / 100
3
70.00
95
95 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอขออนุมัติโครงการฯ 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.โรงเรียนในสังกัด18 โรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัด18 โรงเรียน จัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 2. โครงการบ้านวิทยาศาสตรน้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด้กปฐมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียนเตรียมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท0804/3935 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง การรายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 99.41

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัมนาการตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา (ได้ระดับ 2 ขึ้นไปจากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย = (จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย) x 100 / จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะครึึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ ร้อยละ 50 สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง