รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย : 5046-0954

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
85
85 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเข้าศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติให้ทุกศูนย์ดำเนินการให้ตรงกัน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องปิดศูนยฺ์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน 2. ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM 3. คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้ามาประเมินศูนย์เด็กฯ ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว จำนวน 6 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ชะช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ 1 ดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ มีพัฒนาการสมวัย ตามตัวชี้วัดร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 และร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. ศูนย์ฯ ชุมชนกมาลุลอิสลาม จำนวนเด็กทั้งหมด 366 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 362 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 2. ศูนย์ฯ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) จำนวนเด็กทั้งหมด 25 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 3. ศูนย์ฯ ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ) จำนวนเด็กทั้งหมด 45 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 4. ศูนย์ฯ ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) จำนวนเด็กทั้งหมด 85 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4 5. ศูนย์ฯ ชุมชนพระยาสุเรนทร์ จำนวนเด็กทั้งหมด 71 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 92.96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 6. ศูนย์ฯ ชุมชนมีนทองพัฒนา จำนวนเด็กทั้งหมด 76 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ครั้งที่ 2 เด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวามีทั้งหมด 668 คน พบว่ามีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 656 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ จาก 45 สำนักงานเขต พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย x 100 / เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ผลงานที่ได้ : ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง