รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา : 5046-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
90
90 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ลงสำรวจศุนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ของเขตคลองสามวา สามารถดำเนินการได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องปิดศุูนย์ชั่วคราว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องปิดศูนยฺ์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน 2. ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM 3. คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้ามาประเมินศูนย์เด็กฯ ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว จำนวน 6 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ชะช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ และผลการตรวจผ่านไม่ครบทุกด้าน - การเข้าสู่กระบวนการพัฒนา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา x 100 / เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ผลงานที่ได้ : ผลการนำเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง