รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 5046-2003

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
95
95 / 100
3
60.00
95
95 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1..เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนตุลาคม 2563 2. จัดทำคำสั่งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาส่งสำนักวัฒนธรรม 3.เบิกค่าจ้างอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 4. จัดทำข้อมูลส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมงานสภาเด็กประจำปี 2564 5.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อนำข้อเสนอของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาเสนอต่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนมกราคม 2564 และเขียนโครงการของบประมาณจากกรมกิจการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ยกเลิกกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน และส่งคืนงบประมาณ 50,000.-บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร (ชุมชนทั้งหมด 84 ชุมชน - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ/ประสานการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน หมายถึง ชุมชนมีการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนมายังผู้อำนวยการเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง