รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา : 5046-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
60.00
80
80 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการรายงานโครงการให้เป็นปจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการรายงานโครงการให้เป็นปจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการรายงานโครงการให้เป็นปจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการในแต่ละโครงการของหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินความสำเร็จจากผลการดำเนินงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง