รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5048-812

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 101.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
90
90 / 100
3
95.00
0
0 / 0
4
101.85
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ผลงานที่ทำได้ เดือนธันวาคม รวม 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ รหัสข้อมูล 18176 2) สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ รหัสข้อมูล 18177 3) สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ รหัสข้อมูล 18178 - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา 2. ถนนอุทยาน 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 - ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 จำนวนพื้นที่ 5-0-29.93 ไร่ รหัสข้อมูล 18092 2) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ข้างริมคลองบางน้อย จำนวนพื้นที่ 2-3-89.90 ไร่ รหัสข้อมูล 18114 3) ที่ว่างข้างตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 11-0-90.37 ไร่ รหัสข้อมูล 18175 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 1) สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ 2) สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ 3) สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ผลงานที่ทำได้ รวม 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 2) สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 3) สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ได้ดำเนินการรับมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้ว และถนนอุทยาน (ต้นทองดอกบวบ ต้นโกสน ต้นคริสต์น่า ต้นเข็มเชียงใหม่ และหญ้านวลน้อย) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างข้างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 13 จำนวนพื้นที่ 1-3-59.15 ไร่ รหัสข้อมูล 18296 2) ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แยก 2 จำนวนพื้นที่ 3-0-85.51 ไร่ รหัสข้อมูล 18347 3) ที่ว่างถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกฝั่งตรงข้าม ซอย 4/3 จำนวนพื้นที่ 14-2-54.03 ไร่ รหัสข้อมูล 18451 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 1) สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 2) สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 3) สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้ ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ผลงานที่ทำได้ รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1) สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 2) สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 3) สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 4) สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 5) สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 6) สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (ebidding) ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 - ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 6/1 (ซอยสิริฉัตร) จำนวนพื้นที่ 2-1-7.61 ไร่ รหัสข้อมูล 18513 2) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 แยก 3 จำนวนพื้นที่ 3-3-35.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18608 3) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 17 ใกล้บ้านเลข ที่ 11/22 จำนวนพื้นที่ 3-2-78.17 ไร่ รหัสข้อมูล 18656 4) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 ข้างบ้านเลข ที่ 12/6 จำนวนพื้นที่ 24-1-11.61 ไร่ รหัสข้อมูล 18658 5) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 ข้างบริษัท อาร์ซ เทคส์จำกัด จำนวนพื้นที่ 0-1-92.34 ไร่ รหัสข้อมูล 18659 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 1) สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 2) สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 3) สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 4) สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 5) สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 6) สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ผลงานที่ทำได้ รวม 12 แห่ง/ปี ดังนี้ 1) สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ รหัสข้อมูล 18176 2) สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ รหัสข้อมูล 18177 3) สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ รหัสข้อมูล 18178 4) สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 5) สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 6) สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 7) สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 8) สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 9) สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 10) สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 11) สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 12) สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (ebidding) ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 - ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะสำรวจ และนำเข้าข้อมูลฯ ดังนี้ 1) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 จำนวนพื้นที่ 5-0-29.93 ไร่ รหัสข้อมูล 18092 2) ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ข้างริมคลองบางน้อย จำนวนพื้นที่ 2-3-89.90 ไร่ รหัสข้อมูล 18114 3) ที่ว่างข้างตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 11-0-90.37 ไร่ รหัสข้อมูล 18175 4) ที่ว่างข้างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 13 จำนวนพื้นที่ 1-3-59.15 ไร่ รหัสข้อมูล 18296 5) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 แยก 2 จำนวนพื้นที่ 3-0-85.51 ไร่ รหัสข้อมูล 18347 6) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกฝั่งตรงข้าม ซอย 4/3 จำนวนพื้นที่ 14-2-54.03 ไร่ รหัสข้อมูล 18451 7) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 6/1 (ซอยสิริฉัตร)จำนวนพื้นที่ 2-1-7.61ไร่ รหัสข้อมูล18513 8) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 แยก 3 จำนวนพื้นที่ 3-3-35.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18608 9) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 17 ใกล้บ้านเลขที่ 11/22 จำนวนพื้นที่ 3-2-78.17 ไร่ รหัสข้อมูล 18656 10) ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 ข้างบ้านเลขที่ 12/6 จำนวนพื้นที่ 24-1-11.61 ไร่ รหัสข้อมูล 18658 11) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 ข้างบริษัท อาร์ซ เทคส์จำกัด จำนวนพื้นที่ 0-1-92.34 ไร่ รหัสข้อมูล 18659 12) ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 27 ข้างร้านกาแฟ หวานกรอบ จำนวนพื้นที่ 14-0-73.32 ไร่ รหัสข้อมูล 18733 - เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส -ผลงานที่ทำได้ 12 แห่ง 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 1) สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ รหัสข้อมูล 18176 2) สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ รหัสข้อมูล 18177 3) สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ รหัสข้อมูล 18178 4) สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 5) สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 6) สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 7) สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 8) สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 9) สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 10) สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 11) สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 12) สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 เป้าหมาย พื้นที่ 7-3-72 ไร่ ผลงานที่ทำได้ พื้นที่ 8-0-30.56 ไร่ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 101.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภท แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี • กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนฯ กำหนดแทน รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน 1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขต ที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ต.ร.ม.ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนิน การดังต่อไปนี้ 1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง 1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้น เป็นพื้นที่ 1 ไร่ 1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่ม คูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 1.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตรับผิดชอบและดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 1.4.3 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน 2.1 ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำนวน 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป 2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 2.1.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึง ที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้น ปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.5 ที่ว่าง หมายถึง ที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. 2.1.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึง พื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.1.9 พื้นที่อื่นๆ หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% รวม 200% 2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ 1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง 3) ภาพถ่าย ทั้งนี้หักข้อละ 1% ของคะแนนที่ได้รับ 4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละสำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก “โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมิน ผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเพทมหานคร” เท่านั้น เกณฑ์การคิดคะแนน : 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 - กรณีสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25% 2. การตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลฯ ของสำนักงานเขต ดำเนินการใน 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูล 2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง 3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ ทั้งนี้หักข้อละ 1% ของคะแนนที่ได้รับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง