รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5048-813

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
90
90 / 100
3
1.00
0
0 / 0
4
2.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2. เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 2.1 จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2.2 เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 2.3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 2.3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล ระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : แต่ละสำนักงานเขตควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง เอกสารหลักฐาน 1. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม 2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง