รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5048-815

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.32
100
100 / 100
2
41.49
100
100 / 100
3
56.98
0
0 / 0
4
83.94
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.-บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง