รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5048-817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
40.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทุกโครงการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 34 โครงการ ยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง