รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5050-0806

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
3.00
100
100 / 100
3
4.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจสภาพคลองเป้าหมาย และจัดทำสรุปแบบสำรวจและแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ส่งให้สำนักการระบายนำ้ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างริมทางเดินให้เป็นที่พักผ่อนและจุดเช็คอิน ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเดินริมคลอง และจัดเก็บวัชพืชในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการบริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง โดยการเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนริมคลอง ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพ ที่ดีขึ้น 5. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน (Check in) ติดตั้งป้ายประดับ ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามแนวคลองให้มีความสวยงามสะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ จัดทำสถานที่พักผ่อน และจุดเช็คอินสำหรับประชาชนทั่วไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของแต่ละหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๓ ทัศนียภาพคูคลองแลดูสะอาด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง