รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5050-0808

ค่าเป้าหมาย ตร.ม. : 3200

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม. : 28.42

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
4.00
100
100 / 100
3
15.00
0
0 / 0
4
28.42
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน ได้แก่ 1. สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 2. สวยหย่อมกองกำกับการม้าตำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน เช่นบริเวณทางเท้าริมถนน ที่ว่างปากซอยโรงเรียนบ้านนายสี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนบริเวณสวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กองกำกับการม้าตำรวจ และบริเวณสวยหย่อมคลองรางไผ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน และเพิ่มข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และระบบติดตามการประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นปี 2564 จำนวน 28,412 ตร.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

– พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรปูแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจ รวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี - กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนฯ กำหนดแทน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

2. สำนักงานเขต (เจ้าภาพร่วม) รับผิดชอบ 2.1 สำรวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่กำหนด 2.2 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ วิธีคำนวณ: 1. สำนักสิ่งแวดล้อม A=B/C A= สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร (ตร.ม./คน) B= พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเมื่อสิ้นเดือน ก.ย.ของปีที่ตรวจประเมินผล(ตร.ม) C= จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกทม. (คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินการแผนที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง