รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5050-0809

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการท่องเที่ยว @ บางบอน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ตลาดน้ำตะวันรุ่งทุ่งบางบอน วัดบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวนครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ตลาดตะวันรุ่งทุ่งบางบอน ณลานวัดบางบอน เขตบางบอน กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขตบางบอน ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ณ ตลาดตะวันรุ่งทุ่งบางบอน ณ ลานวัดบางบอน กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขตบางบอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มี การประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน ๑. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง