รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5050-0815

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
3.00
100
100 / 100
3
4.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่จะพัฒนางาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดพิมพ์ QR Code ของครุภัณฑ์ทุกประเภท ทุกรายการที่ไ้ด้รับมาในปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดพิมพ์ QR Code ของครุภัณฑ์ทุกประเภท ทุกรายการที่ไ้ด้รับมาในปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเรื่องการพัฒนาระบบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ โดยการใช้ QR CODE โดยการติดQR CODE ไว้ที่ครุภัณฑ์ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละรายการ เมื่อสแกน QR CODE แล้วจะสามารถทราบรายละเอียดของครุภัณฑ์นั้นได้ทันที

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สกก กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สกก.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง