รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5050-0816

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00
100
100 / 100
2
26.00
100
100 / 100
3
45.00
0
0 / 0
4
79.32
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง