รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5050-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3 พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมจำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำ 1. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dicionmary) 2. การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคม มูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ครบทุกขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง