ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อ.1/2โครงการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2459

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสิริวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครต่อไป

01001200/01001200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่ใช้งานเป็นประจำให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้รวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลด้านกฎหมายครบถ้วน และรวดเร็ว เพื่อประกอบ การพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. มีการกำหนดแผนงานแนวทางการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2. จัดเตรียมฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา โดยรวบรวมข้อมูลลงในเว็ปไซต์สภากรุงเทพมหานครด้วยอีกทางหนึ่ง (ในหัวข้อศูนย์ข้อมูล https://bmc.go.th) 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดในแผนงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 4. ติดตามผลการดำเนินการในทุกเรื่องที่ได้ให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยการวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในแบบฟอร์มการให้ความเห็นฯ 5. วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือกลุ่มงานกฎหมาย ที่ 82/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : 1 ไม่มีสมาชิกฯ ขอคำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย 2 ไม่มีญัตติของสมาชิกฯ ที่จะต้องให้ความเห็นด้านกฎหมาย จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินการนำเรียนหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (ขั้นที่ 5)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : 1 ไม่มีสมาชิกฯ ขอคำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย 2 ไม่มีญัตติของสมาชิกฯ ที่จะต้องให้ความเห็นด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : เดือนมิถุนายน ให้คำปรึกษา 1 เรื่อง ได้แก่ ความเห็นทางกฏหมายประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

1 ไม่มีสมาชิกฯ ขอคำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย 2 ไม่มีญัตติของสมาชิกฯ ที่จะต้องให้ความเห็นด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-22)

65.00

22/04/2564 : 1 ไม่มีสมาชิกฯ ขอคำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย 2 ไม่มีญัตติของสมาชิกฯ ที่จะต้องให้ความเห็นด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-22)

55.00

ไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-23)

50.00

23/02/2564 : เรื่องที่ 1 ญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เรื่องที่ 2 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-21)

40.00

21/01/2564 : เรื่องที่ 1. ความเห็นด้านกฎหมายประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่ เรื่องที่ 2. ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาญัตติ ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : 1. รวบรวมกฎหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 2. ไม่มี สก. หารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ (มีหนังสือแจ้งประธาน รองประธาน และสมาชิกทราบโครงการ) 2.กำหนดแผนงาน แนวทางการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3.จัดเตรียมและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อการให้ความเห็นและให้คำปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ จัดทำแบบฟอร์มการเข้ารับคำปรึกษา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับทราบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนงาน แนวทางการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามผลการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการ ประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนางาน นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-809

ตัวชี้วัด : อ.1/2ระดับความสำเร็จในการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **