ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อ.1/3โครงการลดระยะเวลาในการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 01000000-2460

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุรีย์ฉัตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อส่งผ่าน สื่อสาร และดำเนินการด้านข้อมูล เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ในลักษณะเป็นเครือข่าย (Network) ระหว่างสำนักงานทั้ง 2 แห่ง

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้การส่งเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น 2 เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรเชื้อเพลิง (น้ำมัน) ในการรับ-ส่งเอกสาร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้มีระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์กรระหว่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. มีการวางแผนการดำเนินงาน ในรูปแบบโครงการและแผนปฏิบัติการ 2. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจัดทำระบบที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน (https://sites.google.com/view/serviceforbmcs/home) 3. ผลการดำเนินงานที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาการดำเนินงานที่ลดลงและทันต่อเวลา 4. ข้อมูลปริมาณน้ำมันที่ใช้โดยแสดงผลเปรียบเทียบก่อน-หลัง การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร โดยตรวจสอบจากใบขอใช้รถราชการ ในการส่งหนังสือระหว่าง กทม. 1 และ กทม. 2 5. สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยการนำเสนอโครงการและผลการดำเนินการนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0100/1345 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-28)

85.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ และเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-21)

80.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ และเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-22)

70.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ และเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-22)

60.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ และเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-23)

50.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : อยู่ระหว่างทดลองการใช้ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

22/12/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการ และประชุมเจ้าหน้าที่เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินการ / สร้างระบบการรับ-ส่งเอกสาร เตรียมพร้อมทดลองใช้ในเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำคำสั่งคณะทำงาน และจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เป็นแผนผัง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:บันทึกระยะเวลาในการส่งเอกสารก่อน-หลังการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เวียนผลการดำเนินการ และวิธีการดำเนินการทุกหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-810

ตัวชี้วัด : อ.1/3ระดับความสำเร็จในการลดระยะเวลาในการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **