ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน : 01000000-2462

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุดา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่ การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

01000800/01000800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ”เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564) - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ 2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50 เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดโครงการตามที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-30)

50.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์รอบที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-27)

20.00

27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-28)

20.00

28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้การรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ เพราะในแนวทางได้กำหนดว่าต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบกับผู้แทนชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีการเดินทางมารวมตัวกันที่สำนักงานเขตที่เป็นประธานกลุ่มเขตอยู่ดี ทางคณะทำงานฯ จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-21)

20.00

21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมีการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวาจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-26)

20.00

26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-23)

20.00

23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-23)

15.00

23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ ประชุมคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขต ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ลงพื้นที่และบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชนจากกลุ่มเขตต่าง ๆ จำนวน 6 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลความต้องการ/ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่ายประชาคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กำหนดประเด็นสำคัญจากเครือข่ายประชาคมเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอเป็นญัตติหรือกระทู้เข้าสู่การประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-814

ตัวชี้วัด : อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **