ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อ.5/1กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 01000000-2464

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววรรณวลีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-09-22)

62.00

22/09/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 20 กันยายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 62.41 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 71.93, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 56.05, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหมวดรายจ่ายอื่นและต้องดำเนินการตามนโยบายของสภากรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แน่นอนได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติจัดสรรเงินและโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้มียอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบงบประมาณของหน่วยงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-08-27)

52.00

27/08/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 52.72 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 648.93, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 53.03, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2021-07-30)

49.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 49.83 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 62.30, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 47.83, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-06-30)

47.00

30/06/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 46.95 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 55.21, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 43.23, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-05-28)

38.00

28/05/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 38.48 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 48.81, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 38.03, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 57.44, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-04-29)

33.00

29/04/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 33.52 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 43.41, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 33.07, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 45.44, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-30)

28.00

30/03/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 27.74 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 36.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 27.64, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 24.28, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-25)

22.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 21.96 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 28.35, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 22.67, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 16.79, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-28)

17.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 22.59, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 17.53, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.56 (2020-12-30)

11.56

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 16.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 15.28, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-12-29)

11.00

29/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 16.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 15.28, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-27)

6.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 9.64, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 7.05, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-10-22)

4.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 7.00 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 4.17 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0.00 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ - 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน 5 หมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 1
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน 5 หมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 2
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน 5 หมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 3
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน 5 หมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 4
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2464

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2464

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-817

ตัวชี้วัด : อ.5/1ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.56

100 / 100
2
27.72

100 / 100
3
46.95

0 / 0
4
62.41

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **