ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ป.1/1โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : 01000000-2466

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวอัญช์ชิษฐา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงกำหนดกลุ่มเยาวชนเป้าหมายให้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการมุ่งสู่ความเป็นเมืองธรรมาภิบาล ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ต่อไป

01001100/01001100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนของประชาชนในการเสนอข้อคิดเห็น ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงไปยังฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครได้ 3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียนและประชาคมที่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นสมาชิก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 20 ปี ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสวมบทบาทเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 80 คน ประกอบด้วย 3.1 เด็กและเยาวชน จำนวน 65 คน 3.2 วิทยากร จำนวน 2 คน 3.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมสภากรุงเทพมหานครจำลอง จำนวน 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-09-22)

70.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันและแนวโน้มการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอุปสรรคต่อการจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับอนุเห็น่ชอบจากเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ 23/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันและแนวโน้มการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอุปสรรคต่อการจัดโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 แล้ว และอยู่ระหว่างการประสานโรงเรียนในการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินประจำงวดที่ 3)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : กำหนดการจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะต้องดูสถานการณ์ ณ ขณะนั้นอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินงาน เนืองจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินงาน เนืองจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-23)

35.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถประสานโรงเรียนในการขอให้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ เพราะโรงเรียนปิดการเรียนการสอนจนถึง 31 มค.64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานหน่วยงานผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขออนุมัติจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-813

ตัวชี้วัด : ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.28

100 / 100
2
38.71

100 / 100
3
40.86

0 / 0
4
61.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **