ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ป.1/6โครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2471

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวระวิวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถิ่น มีความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางสภากรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักแห่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการมุ่งสู่ความเป็นมหานครแห่งเอเชีย

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและผลการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรสำคัญหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ อันจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากสภากรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานคร โดยการเสริมสร้างการรับรู้เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร www.bmc.go.th เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในวงกว้างและเลือกใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับสภากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-28)

76.00

28/06/2564 : ดำเนินการประสานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ขอใช้พื้นที่ และสิทธิ์การใช้งาน Administrator ของเฟสบุ๊คกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวของสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : ประกาศผู้ชนะ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-02-25)

41.00

25/02/2564 : ขอความเห็นชอบประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินโครงการการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-28)

33.00

28/01/2564 : พิจารณาแก้ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อปรับรายละเอียดของ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : ร่าง TOR เสร็จแล้ว ได้มอบให้กลุ่มงานกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-813

ตัวชี้วัด : ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.28

100 / 100
2
38.71

100 / 100
3
40.86

0 / 0
4
61.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **