ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ป.1/7โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2472

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวระวิวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานครผ่านโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทำให้สภากรุงเทพมหานครเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและผลการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบ 2 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร 3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับทราบผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่นิยม ทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจ้างดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-27)

65.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-28)

40.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-29)

30.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้บริษัทยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างการร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-25)

18.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นเนื้อหาจากคณะกรรมการสามัฐประจำสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปประกอบการร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-25)

16.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการจากประธานสภากรุงเทพหมานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่แผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับพัสดุการจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รวบรวมเอกสารและเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-813

ตัวชี้วัด : ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.28

100 / 100
2
38.71

100 / 100
3
40.86

0 / 0
4
61.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **