ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.4 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : 02000000-2440

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. จิตรา จารย์หมื่น โทร. 1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ไม่มี -

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ไม่มี -

เป้าหมายของโครงการ

- ไม่มี -

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สรุปองค์ความรู้จากการฝึกอบรมของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล , จัดการงานทั่วไป , การเงินและบัญชี , พัสดุ และสายงานธุรการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางสืบค้นในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : สายงานการเงินและบัญชีได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-25)

65.00

25/05/2564 : สายงานพัสดุได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้โครงการฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะได้สรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากมีการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ครบทุกสายงานแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เลื่อนการจัดการฝึกอบรม ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

2/25/2021 : สายงานพัสดุ และสายงานการเงิน ได้สมัครอบรมหลักสูตรสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมตามแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

1/25/2021 : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-01-07)

0.00

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : - นักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. เพื่อเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3386/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุและเจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป - อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - วางแผนเพื่อระดมความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป - วางแผนเพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อหาสมรรถนะที่จำเป็นของสายงานการจัดการงานทั่วไป งานทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ระดมความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทาง/หลักสูตร/วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของแต่ละสายงาน ได้แก่ สายงานจัดการงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานการเงินและบัญชี และสายงานพัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแนวทาง/หลักสูตร/วิธีการที่กำหนด เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสายงานธุรการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือ และสายงานจัดการงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานการเงินและบัญชี และสายงานพัสดุ สรุปองค์ความรู้ สายงานละ 1 ฉบับ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แจ้งเวียนแนวทางฯ ให้เจ้าหน้าที่ฯ ถือปฏิบัติ และประเมินผลการพัฒนาทุกสายงาน พร้อมทั้งรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0883

ตัวชี้วัด : 1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **