ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.8 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหาร : 02000000-2441

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. พินทะนา ลีดอกไม้ โทร. 1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ขอสามารถนำไปใช้ประกอบการทำนิติกรรม และ ธุรกรรม ต่างๆ ได้

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปประกอบการทำนิติกรรม ธุรกรรม ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 35 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-08-30)

93.00

30/08/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-07-29)

73.00

29/07/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-06-22)

66.00

22/06/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-05-24)

59.00

24/05/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-04-26)

52.00

26/04/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-29)

45.00

29/03/2564 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารลงนามภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-25)

38.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-01-22)

31.00

22/01/2564 : - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-21)

24.00

21/12/2563 : จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดเตรียม แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเงินเดือน - ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียม แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเงินเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2 ผู้ขอยื่นแบบหนังสือรับรองเงินเดือน ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน หนังสือรับรองเงินจากผู้ร้องขอ และเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
:19%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารและเสนอผู้บริหารลงนาม
:19%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 ออกเลขหนังสือรับรองเงินเดือนและให้ผู้ขอ มารับหนังสือรับรองเงินเดือน
:19%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:13%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0884

ตัวชี้วัด : 1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
66.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **