ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.10 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของงานการเงิน : 02000000-2442

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. โชติกา คุ้มเหย้า โทร. 1083

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลารวดเร็ว และเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการและลูกจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างจำนวน 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : จัดทำตารางสรุปรายงานกิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 จำนวน 35 ราย แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนสิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-07-29)

84.00

29/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนกรกฏาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-28)

76.00

28/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนมิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-24)

68.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนพฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนเมษายน 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-26)

52.00

26/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนมีนาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-02-23)

44.00

23/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-01-25)

36.00

25/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนมกราคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-12-21)

28.00

21/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารบัญชีรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบวันลาและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแบบการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 บันทึกงบประมาณในระบบ MIS 2 และพิมพ์ฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5 เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ และ ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0885

ตัวชี้วัด : 1.10 จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 100

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
52.00

0 / 0
3
76.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **