ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด : 02000000-2443

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. โชติกา คุ้มเหย้า โทร. 1083

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564(ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือค่าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 73,801,560.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 73,801,560.- บาท คิดเป็น 100.00%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-08-31)

76.00

31/08/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 73,801,560.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 56,358,909.01 บาท คิดเป็น 76.37%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-07-29)

59.00

29/07/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 73,801,560.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43,725,660.05 บาท คิดเป็น 59.25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-06-28)

52.00

28/06/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,198,820.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,766,781.60 บาท คิดเป็น 52.25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-05-24)

46.00

24/05/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,198,820.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,040,424.30 บาท คิดเป็น 45.88%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-26)

39.00

26/04/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,821,588.57 บาท คิดเป็น 38.85%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-03-26)

32.00

26/03/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,981,027.92 บาท คิดเป็น 32.32%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,655,801.30 บาท คิดเป็น 25.14%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-25)

19.00

25/01/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 14,143,482.10 บาท คิดเป็น 19.06%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-21)

13.00

21/12/2563 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,361,695.08 บาท คิดเป็น 12.62%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-26)

6.00

26/11/2563 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,572,296.66 บาท คิดเป็น 6.16%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,850,927.24 บาท คิดเป็น 5.19%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามกรอบการประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำนินการรวบรวมผลการดำเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 3 ปี ย้อนหลัง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจำแนกข้อมูล ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานต้องรับการประเมินตามกลุ่มหน่วยงานใด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ เป็นประจำทุกเดือน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เเล้วเสร็จภายสิ้นในปีงบประมาณ (เดือนกันยายน 2564)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0882

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
32.00

0 / 0
3
52.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **