ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.1 กิจกรรมการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 02000000-2446

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณฐอร ชัยนาเคน โทร. 1088

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1

02000300/02000300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เป้าหมายของโครงการ

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน ๑ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-23)

90.00

23/08/2564 : ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน ๑ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-23)

85.00

23/07/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-23)

80.00

23/06/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-24)

75.00

24/05/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-21)

70.00

21/04/2564 : - ไม่มีกรณีร้องเรียนที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ประกอบกับขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-26)

65.00

26/03/2564 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง (สนข.,ธนบุรี และสนข.บางพลัด) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 2 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

2/23/2021 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,คลองเตย ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-22)

55.00

22/01/2564 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง (สนข.,ภาษีเจริญ, สนข.วังทองหลาง ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 2 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-15)

50.00

15/12/2563 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง (สนข.ห้วยขวาง,สนข.ดินแดง ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียนจำนวน 2 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 2 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-18)

45.00

18/11/2563 :มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคาร ผ่านหลายช่องทาง (สนข.สวนหลวง, ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง ได้มีการวิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารและแจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-10-27)

40.00

27/10/2563 : ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารที่ร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง (1 ครั้ง/เดือน)
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหา (1 ครั้ง/เดือน)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (1 ครั้ง/เดือน)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน (3 เดือน หลังจากมีหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขปัญหาฯ)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ และรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ (2 ครั้ง/ปี)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0888

ตัวชี้วัด : 1.1 ระดับความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **