ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.5 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) : 02000000-2448

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. สิริพร พูพวง โทร. 1063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ภารกิจหนึ่งของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.กทม.) คือการรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.) รวมถึงเรื่องการนัดหมายด้วย ซึ่งหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเรียนเชิญ ผว.กทม. เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเดียวกัน ทำให้ ผว.กทม. ไม่สามารถตอบรับเชิญได้ครบถ้วนตามที่ประสงค์ กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญ ผว.กทม. (เฉพาะหนังสือภายใน) ขึ้น โดยการนำหนังสือจากหน่วยงานภายใน กทม. ที่มีความประสงค์เรียนเชิญ ผว.กทม. มาเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ "สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" ภายใน 24 ชั่วโมง (เฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในวันและเวลาทำการ) นับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน สมบูรณ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว เพื่อให้หน่วยงานภายใน กทม. ทราบว่าในแต่ละวันมีการเรียนเชิญ ผว.กทม. ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเรียนเชิญท่านได้

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานใน กทม. นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเรียนเชิญ ผว.กทม. ได้ 2. เพื่อลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญ ผว.กทม. ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ 3. เพื่อให้หน่วยงานใน กทม. สามารถนำข้อมูลการเรียนเชิญ ผว.กทม. ไปบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนหนังสือเรียนเชิญ ผว.กทม. (หนังสือภายใน) ที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ สผว.กทม. ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (นับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน และหัวหน้าสำนักงานเลขานุกรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บันทึกเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญ ผว.กทม. (หนังสือภายใน) ทั้งสิ้น 89 เรื่อง และเผยแพร่ในระบบปฏิทินออนไลน์ ครบถ้วน จำนวน 89 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 8 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-08-24)

86.00

24/08/2564 : ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-07-23)

77.00

23/07/2564 : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-06-30)

68.00

30/06/2564 : ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 13 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-05-20)

59.00

20/05/2564 : ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 10 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-23)

45.00

23/04/2564 : ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 11 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-26)

35.00

26/03/2564 : ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 31 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : - สยป.ได้จัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผว.กทม. ได้เพิ่มเมนูย่อยของปฏิทินกิจกรรมลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิทินเรื่องเรียนเชิญ ผว.กทม.” - เริ่มบันทึกข้อมูลเรื่องการเรียนเชิญ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-23)

7.00

23/12/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สผว กทม และเพิ่มระบบปฏิทินไว้เป็นหนึ่ง ในwebsite
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรูปแบบทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามรูปแบบที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานธุรการกลุ่มงานฯ ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามรูปแบบที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และปรับปรุง แก้ไข หรือ ประสานข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ห.สผว.กทม.
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เมื่อ ห.สผว.กทม. ลงนามผ่านเเล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขป เผยแพร่ลงใน website ของ สผว กทม ภายใน 24 ชั่วโมง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0891

ตัวชี้วัด : 1.5 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
68.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **