ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.6 กิจกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหนังสือภายในเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา : 02000000-2449

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. สิริพร พูพวง โทร. 1023

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หนังสือราชการที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ต้องถูกต้องตามหลักสารบรรณ ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือราชการภายในสังกัด กทม.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือเมื่อพบข้อผิดพลาด มีการประสานแจ้งเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป คำนิยาม หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ข้อผิดพลาด หมายถึง สำนวนที่ผิดจากข้อเท็จจริง พิมพ์ผิด รูปแบบไม่ถูกต้องตามหลักสารบรรณ และอื่นๆ ส่งคืนไปแก้ไข หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเซ็นรับคืนไปแก้ไขให้ถูกต้อง

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามไม่มีข้อผิดพลาด 2.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองหนังสือมีความละเอียดรอบคอบ 3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,814 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 1,774 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 60 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 60 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-08-24)

87.00

24/08/2564 : ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2564 มีจำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 31 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 31 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบ จากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 23 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 23 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-06-30)

73.00

30/06/2564 : ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 51 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 51 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-05-20)

66.00

20/05/2564 : ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 49 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 49 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-04-23)

57.00

23/04/2564 : ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 68 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 68 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2564 มีจำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 49 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 49 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-22)

45.00

22/02/2564 : ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 47 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 47 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-01-27)

27.00

27/01/2564 : ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 72 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 72 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-23)

22.00

23/12/2563 : ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 53 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 53 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 34 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 34 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม มีจำนวน 58 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 58 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม เพื่อใช้บันทึกผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือที่เสนอให้ ผว กทม ลงนาม เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบและพิจารณาความผิดพลาดของหนังสือที่เสนอให้ ผว กทม ลงนาม พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องจากเอกสารที่ถ่ายสำเนาไว้
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือสรุปเรื่อง เเละเสนอความเห็น เพื่อเสนอผู้บริหารวินิจฉัยสั่งการ และตรวจสอบความถูกต้องเสนอ ห สผว กทม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ห สผว กทม พิจารณาหนังสือที่เสนอ และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสอบอีกครั้ง และลงนามเสนอ ลผว กทม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หากมีการแก้ไขหนังสือ ห สผว กทม ส่งคืนกลุ่มงานฯ ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องมารับคืนไปแก้ไข
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เซ็นรับเรื่องคืนไปแก้ไข ในทะเบียนรับเรื่องของธุรการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:6%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0892

ตัวชี้วัด : 1.6 จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
73.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **