ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : 02000000-2450

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสิริกาญจน์ สุยวนิชย์ โทร. 1010 , 1011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เป้าหมายของโครงการ

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการ โดยการวัดความพึงพอใจของผู้บริหาร เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบฯ ให้สมบูรณ์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการประเมินผลตามแผนฯ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-21)

83.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-23)

76.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน มีการรายงงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-05-24)

69.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-04-23)

62.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-26)

55.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-02-23)

48.00

อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-01-22)

41.00

1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-21)

30.00

21/12/2563 : ทดลองการใช้งาน Google Form เสมือนจริง และจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (ของ รผว.กทม.) เป็นเดือนแรก

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และออกแบบฟอร์มใน Google Form เพื่อการทดลองการใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนระดมความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สังกัด กลุ่มงานรผว.กทม.เพื่อจัดทำกิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้งานเสมือนจริง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเก็บข้อมูลตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0893

ตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
76.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **