ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.7 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี : 02000000-2451

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส. พิชญาวีร์ พงศ์พราหมณ์ โทร. 1078

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจหลักของห้องคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ดำเนินการนัดหมาย จัดวาระงาน ติดตามและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การติดตามและอำนวยความสะดวกในงานพิธี ในการนี้หมายรวมถึงงานกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการภายนอก และภาคเอกชน ซึ่งคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญ หรือรับมอบหมายเข้าร่วม ตลอดจนงานพระราชพิธีต่าง ๆ โดยดำเนินการตั้งแต่การประสานนัดหมาย รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบงาน การแต่งกาย บทบาทของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานนั้น ๆ การเดินทาง การเข้าจุดต่าง ๆ โดยใช้ปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar) การตอบรับเข้าร่วมงาน หรือแจ้งติดภารกิจ โดยใช้ช่องทางกลุ่มสนทนาทางแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และการประสานงานที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

06/09/2564 : ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-23)

95.00

23/08/2564 : ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน และประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-07-23)

87.00

23/07/2564 : - ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีและพระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-06-23)

79.00

23/06/2564 : - ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-05-24)

71.00

24/05/2564 : ติดตามและอำนวยความสะดวก คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-04-23)

63.00

23/04/2564 : อยู่ในขั้นตอนติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีและพระราชพิธี ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-26)

55.00

26/03/2564 : ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-02-23)

47.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-01-22)

39.00

22/01/2564 : - ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพิธี และพระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-12-23)

31.00

23/12/2563 : - ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-11-23)

23.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-29)

15.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ และขอเสนออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีและพระราชพิธีและรายงานผลประจำเดือน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0894

ตัวชี้วัด : 1.7 ร้อยละของการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
79.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **