ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 02000000-2452

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ โทร. 1010 , 1011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เป้าหมายของโครงการ

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : รายงานผลการนำโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการใช้งานระบบสืบค้นฯ จากการทดลองใช้งานระบบฯ จำนวน 30 วัน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : เริ่มใช้งานระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : แจ้งเวียนระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่อเริ่มใช้ระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบให้โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งได้แจ้งเวียนผลการพิจารณาด้วยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

2/25/2021 : โครงการนวัตกรรมบริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

31/01/2564 : ดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และจัดทำแบบสรุปแนวคิดคัดเลือกนวัตกรรมในรูปแบบนวัตกรรมบริการ : ระบบติดตามหนังสือที่ส่งถึง สผว.กทม. เสร็จเรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณาด้วยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : -อยู่ระหว่างจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

2020-10-30 : อยู่ระหว่างค้นหาแนวคิด ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการค้นหาแนวคิด ตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร๋มที่ 1)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกแนวคิด ตามแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร๋มที่ 2)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการ จัดทำแบบสรุปผลการพิจารณาโครงการฯ และเอกสารตามแบบฟอร์มที่ 3 -4
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแนวทาง และกิจกรรมที่ ที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0895

ตัวชี้วัด : 4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **