ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.3 กิจกรรมการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร : 02000000-2454

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง โทร. 1064,1065

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีในการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม คราวถัดไป การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ ตามมติที่ประชุม การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

นิยาม/คำอธิบาย การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีในการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม คราวถัดไป การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ ตามมติที่ประชุม การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

เป้าหมายของโครงการ

นิยาม/คำอธิบาย การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีในการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม คราวถัดไป การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ ตามมติที่ประชุม การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-14)

100.00

14/09/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. หน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า 2. ข้อมูลจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ควรให้ใช้การประสานช่องทางอื่นนอกจากตอบเป็นหนังสือ เช่น โทรศัพท์สอบถาม ไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-31)

91.00

31/08/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :หน่วยงานจัดส่งล่าช้า

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-29)

83.00

29/07/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :หน่วยงานส่งผลการดำเนินการตามมติฯ ล่าช้า

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-05-25)

66.00

25/05/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :หน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-24)

58.00

24/04/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-02-23)

41.00

23/02/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ หน่วยงานส่งมาไม่พร้อมกัน ต้องรอรวบรวมสรุปรายงาน ผว.กทม. ทราบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-22)

33.00

จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-23)

16.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2 การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้ว
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครของหน่วยงานเสนอ ผว.กทม.
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0886

ตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **