ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : 03000000-2485

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวประดิชญา หนูฉ้ง โทร. 02-2146612

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นควรจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และคำพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

03070000/03070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ แนวทางการคุ้มครองระบบคุณธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบทั่วกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : มีหนังสือแจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-20)

95.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-20)

85.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-06-17)

77.00

17/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-20)

68.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-04-20)

59.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-20)

30.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-17)

20.00

17/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-19)

10.00

19/11/2563 : ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
:55%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0790

ตัวชี้วัด : จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ไฟล์) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ไฟล์) : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **