ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร : 03000000-2486

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนฤมล ไวว่อง โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งหลักในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคือการใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน รวมถึงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน และเป็นสื่อในการประสานงานต่าง ๆ พร้อมนี้ได้มีการเผยแพร่และเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทุก 3 ปี ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา และครบกำหนดที่จะปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานครั้งต่อไปครั้งที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ แต่ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. มีความเห็นว่า เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการหรือย้ายปรับเปลี่ยนงานไปหมดแล้ว รวมทั้งมีข้าราชการบรรจุใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายอีกเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ขาดผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ถือปฏิบัติอยู่ หากให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานไปเองโดยมิได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของคู่มือการปฏิบัติงานเสียก่อน อาจทำให้การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ จัดการสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,208 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 1,100 คน ได้แก่ - ประเภทบริหาร ระดับต้น - ระดับสูง - ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - ระดับสูง - ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - ระดับอาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 108 คน ได้แก่ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 26 คน (จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 26 คน) - วิทยากร จำนวน 1 คน (รุ่นละ 1 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : 1. รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานครบถ้วนแล้ว 2. นำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0303/1293 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนเป็นจำนวนมากได้ จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-16)

90.00

16/08/2564 :อยู่ระหว่างการรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานเพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-19)

85.00

19/07/2564 : 1. หน่วยงานระดับสำนัก สำนักงาน และหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงาน ก.ก. ตามเวลาที่กำหนด 2. คณะทำงานของสำนักงานเขต ทั้ง 10 ฝ่าย อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงาน ก.ก. ตามเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-21)

80.00

21/06/2564 : 1. ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 2. คณะทำงานของสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่าย จัดส่งร่างคู่มือการปฏิบัติงาน และได้เวียนแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบร่างคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0303/928 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-20)

75.00

20/05/2564 : ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และส่งให้สำนักงาน ก.ก. ตามเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-20)

70.00

20/04/2564 : 1. จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการจัดทำ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่ตัวแทนจากคณะทำงาน จำนวน 111 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 108 คน เป็นเงิน 2,700 บาท 3. ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และส่งให้สำนักงาน ก.ก. ตามเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการสัมมนาได้ โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการเป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับตัวแทนจากคณะทำงานของทุกหน่วยงานแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-17)

50.00

17/03/2564 : 1. ได้รับเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแล้ว 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการโครงการจากการสัมมนา เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการจัดทำ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่ตัวแทนจากคณะทำงาน จำนวน 111 คน ตามหนังสือที่ กท 0303/405 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม ตามหนังสือที่ 0303/415 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 4. จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และจัดส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ก. 5. อยู่ระหว่างการจ้ดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของโครงการ สำหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 111 คน 6. กำหนดจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจฯ ให้แก่ตัวแทนจากคณะทำงานของแต่ละหน่วยงาน ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 โดยอยู่่ระหว่าง การจ้ดทำเอกสารประกอบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-18)

30.00

18/02/2564 : 1. อยุ่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : 1. จัดทำเอกสารขออนุมัตเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยปรับจำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาในแต่ละรุ่น ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบัน และปรับระดับของกลุ่มเป้าหมาย เหลือเพียงประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยจัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือที่ กท 0303/056 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้อนุม้ัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลต่อการจัดสัมมนา ทำให้ต้องมีการศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-17)

20.00

17/12/2563 : 1. ติดต่อประสานงานวิทยากร และสถานที่จัดการสัมมนา 2. จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ โดยอยู่ระหว่างการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-17)

15.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ติดต่อวิทยากรที่จะบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ 2. เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบัน 3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :การติดต่อหาวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องเป็นวิทยากรที่ใช้ทฤษฎี และแนวทางเดียวกับที่กรุงเทพมหานครใช้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

2020-10-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดต่อประสานงานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อและประสานสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแบบสอบถามและแบบทดสอบสำหรับการประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสาร และงานนำเสนอ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการจัดสัมมนา และรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ติดตามผลการดำเนินการ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-798

ตัวชี้วัด : คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **