ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและ การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) : 03000000-2489

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววรวรรณ เกียรติโพธา โทร.1166

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.ก. มีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) ของตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขต รวมทั้งมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

03020000/03020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขต 2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) ของตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญ

เป้าหมายของโครงการ

1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ 2 การสร้างผู้นำและผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาศักยภาพของนักบริหารให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนของเมืองในอนาคต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : 1.อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาพัฒนาบุคลากร และการประเมินในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขตตามที่สำนักงาน ก.ก. นำเสนอ 2.สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กท 0304/1378 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-08-20)

83.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.ก. มาพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-20)

83.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.ก. มาพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-06-24)

83.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.ก. มาพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-20)

80.00

20/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการในระดับ 4 แล้ว โดยสำนักงาน ก.ก. ได้นำกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขต เสนอให้ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย อ.ก.ก. มีมติเห็นชอบตามกรอบแนวทางที่นำเสนอดังกล่าวแล้ว และเห็นควรให้สำนักงาน ก.ก. นำประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น แล้วนำมาเสนอให้ อ.ก.ก.ฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-04-20)

29.00

20/04/2564 : ได้มีการนำผลการศึกษาที่ได้จากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) เสนอต่อ อ.ก.ก. สรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้กลุ่มงานตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครได้นำข้อมูลและประเด็นที่ได้รับจากการประชุม อ.ก.ก. สรรหาฯ ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-19)

28.00

19/03/2564 : ขณะนี้กลุ่มงานตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ที่ได้จากผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนที่เป็นข้าราชการในสำนักงานเขต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งจะมีการนำผลการศึกษาที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว เสนอต่อ อ.ก.ก. สรรหาฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-19)

25.00

2/19/2021 : บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ให้กับสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้พิจารณาเห็นชอบรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้กลุ่มงานตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว ประกอบกับหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำร่างข้อมูล และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขตเสนอผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. พิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เป็นเหตุทำให้ต้องมีการขยายสัญญาและระยะเวลาการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาจากกำหนดเดิม ที่คาดว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 และถูกเลื่อนออกไปเป็นภายในวันที่ 23 มกราคม 2564 ส่งผลกระทบต่อการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและนำผลการศึกษาของโครงการฯ มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-20)

10.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอจากโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อจัดทำร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ที่เหมาะสมและนำมาใช้กับกรุงเทพมหานครได้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-18)

10.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอจากโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อจัดทำร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ที่เหมาะสมและนำมาใช้กับกรุงเทพมหานครได้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่่างขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มร

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

2020-10-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.ศึกษารวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอด ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและข้อมูลจากผลการ ศึกษาของโครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าใน สายอาชีพฯ (รายงานฉบับสมบูรณ์)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.จัดทำร่างข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การ คัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการทดแทนตำแหน่งให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบนำเสนอ อ.ก.ก. พิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6.จัดทำระเบียบวาระและนำร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาพัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0789

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการทดแทน ตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **