ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : 03000000-2491

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนศักดิ์มนตรี มหาพรม โทร. 1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการพิจารณารางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานอันจะส่งผล ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นผล เป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครให้เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอันเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนต่อไป

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครไปสู่มาตรฐานระดับประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนา และปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการทำงานอันจะ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ -หน่วยงาน/ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ -หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน -จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล จำนวน 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน 120 คน ประกอบด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ประกาศผลการพิจารณารางวัล และมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 9 ผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้ว่าลงนามในประกาศผลรางวัลฯ และจัดทำบันทึกเสนอปลัดเห็นชอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงงดการจัดพิธีมอบรางวัลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศผลรางวัล และอยู่ระหว่างจัดทำโล่รางรัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-22)

70.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ เพื่อสรุปผลคะแนนการออกตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-21)

60.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างอนุกรรมการออกตรวจพื่นที่ปฏิบัติงานจริง ณ หน่วยงานเจ้าของผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-20)

55.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานที่หน่วยงานส่งเพื่อขอรับรางวัลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละประเภทรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลงานของหน่วยงานที่ส่งขอรับรางวัลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แยกประเภทผลงานที่หน่วยงานส่งมาเพื่อขอรับรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-17)

30.00

17/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ และการให้คำแนะนำหน่วยงานในการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-19)

25.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษาหน่วยงานในการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล และอยู่ระหว่างหน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-12-18)

16.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ในวันที่ 22 ธ.ค.63 ณ ห้องรัตนโกสอนทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อหน่วยงานเพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และเตรียมจัดทำประกาศเพื่อให้หน่วยงานเตรียมเสนอผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑. ขออนุมัติเงิน ประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำประกาศ เพื่อให้หน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทาง การพิจารณารางวัล ให้กับหน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอผลงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่สนใจเสนอขอรับรางวัลฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. หน่วยงานเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณภาพผลงาน ที่หน่วยงานนำเสนอ
:40%
เริ่มต้น :2021-04-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-30 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. จัดทำประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม และจัดทำโล่รางวัลฯ ป้ายเงินรางวัล
:5%
เริ่มต้น :2021-07-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-31 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. จัดพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2021-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2491

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2491

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0794

ตัวชี้วัด : ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
9.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **