ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 03000000-2493

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวลลิดา วชังเงิน โทร. 1459 (เงินเดือน) นายจิตติ สาโรจน์จิตติ โทร. 1460 (ประเมินผลงาน)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยจะนำความคิดทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการพัฒนาบัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสมด้วย เนื่องจากพบปัญหาตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวที่ใช้อยู่ปัจจุบันยังมีความไม่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเพียงตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวที่มีการใช้มานานมากแล้ว จากความพยายามพัฒนาหลักเกณฑ์ และบัญชีเงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมากมาย จนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.ก. ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร โดยผลของโครงการฯ ทำให้กรุงเทพมหานครมีร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และร่างบัญชีเงินเดือน เพื่อนำเสนอ ก.ก. ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.ก. จึงกำหนดแผนงานการนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลฯ และร่างบัญชีเงินเดือนที่ได้จากการจ้างที่ปรึกษา นำเสนอ ก.ก. พิจารณาเพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติต่อไป ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

03060000/03060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.ก. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่ที่สำนักงาน ก.ก. เสนอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-09-20)

80.00

20/09/2564 : หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้เชิญกองพัมนาระบบราชการกรุงเทพมหานครหารือเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์การประเมินผลระดับบุคคลและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้องและ ก.ก. พิจารณา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบในวงกว้างกับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับปลัดกรุงเทพมหานครจะเกษียณอายุราชการในสินปีงบประมาณนี้ จึงสั่งการให้กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานครท่านใหม่ พิจารณาก่อนนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ก. พร้อมให้ปรับแผนการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมด้วย โดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อสั่งการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/2544 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จึงสั่งการให้กิจกรรมนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินผลระดับบุคคลและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีผลกระทบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครในวงกว้าง และปลัดกรุงเทพมหานครจะเกษียณอายุราชการในสินปีงบประมาณนี้

** อุปสรรคของโครงการ :หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. จึงสั่งการให้กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานครท่านใหม่ พิจารณาก่อนนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ก. พร้อมให้ปรับแผนการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมด้วย โดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อสั่งการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/2544 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จึงสั่งการให้กิจกรรมนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-20)

80.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างนำระเบียบวาระเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เสนอต่ออ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-19)

50.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างนำระเบียบวาระหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ร่างบัญชีเงินเดือน แลวิธีการนำไปปฏิบัติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เสนอต่อเลขานุการ อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-06-22)

42.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญต่อผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อนำเข้า อ.ก.กวิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-19)

35.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดข้อมูลประกอบทำระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยงกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน เพื่อพิจารราปรับปรุงระบบการเล่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ การเปรียบเทียบการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิมกับแบบที่คณะที่ปรึกษาเสนอ และการสำรวจจำนวนข้าราชการที่ได้เงินเดือนต่ำกว่าเงินเดือนขั้นตำ่ที่เสนอใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-19)

25.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือรายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวการปกิบัติ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครและผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-17)

20.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างสรุปหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวการปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษาเพือจัดทำข้อมูลประกอบระเบียบวาระของ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-16)

15.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำสรุปข้อมูลร่างหลักเกณฑ์การประเมิน และร่างบัญชีเงินเดือนพร้อมแนวทางปฏิบัติจากรายงานการศึกษาที่รับได้รับจากคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวาระการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-18)

12.00

อยู่ระหว่างศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลและร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับจากที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการขยายสัญญาโครงการกับที่ปรึกษาจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จึงทำให้เกิดความล่าช้ากับแผนการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-18)

10.00

18/12/2563 : ศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ ร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวการนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับจากที่ปรึกษาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์ โควิค -19 ทำให้การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ล่าช้า ส่งผลให้การจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ของที่ปรึกษามีความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

2.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับส่งมอบจากที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประเมิน ผลฯ และร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับส่งมอบจากที่ปรึกษาผู้รับผิด ชอบโครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม เรื่อง 2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2.2 บัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. เพื่อขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. นำระเบียบวาระการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบ เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. นำระเบียบวาระการประชุม เรื่อง บัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบ เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทนพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. นำระเบียบวาระการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ที่ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินเห็นชอบเสนอ ก.ก. พิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. นำระเบียบวาระการประชุม เรื่อง บัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทนเห็นชอบ เสนอ ก.ก. พิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ เพื่อเตรียมแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีการเลื่อนเงินเดือน เพื่อเตรียมแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ และการเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีการเลื่อนเงินเดือนให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0797

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 2

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **