ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดง ผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน : 03000000-2495

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมุนินทร มากดำ 1180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอมาตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการด้วย ประกอบกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ทุกหน่วยงาน รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้ทราบ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ประสานงาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกรุงเทพมหานครมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนการร้องเรียนปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครได้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำ ทุกเดือน ดังนั้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และแสดงผลการร้องเรียน ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการระบบการร้องเรียนและแสดงผลการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ กรุงเทพมหานครในภาพรวมให้สาธารณชนได้รับทราบ 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

บูรณาการระบบการร้องเรียนและแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2564 และได้นำข้อมูลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบส่งให้กองทะเบียนประวัติข้าราชการลงข้อมูลในรูปของไฟล์ PDF และเผยแพร่ผลการร้องเรียนต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 และกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้มีหนังสือที่ กท 0306/973 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง กิจรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-06)

90.00

06/08/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม และได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-05)

80.00

05/07/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน และได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-07)

75.00

07/06/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม และได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-07)

70.00

07/05/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำเดือนเมษายน และได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-16)

50.00

16/04/2564 กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมาเพื่อจะนำเสนอข้อมูลการร้องเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 :กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมาเพื่อจะนำเสนอข้อมูลการร้องเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-18)

30.00

18/02/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมาเพื่อจะนำเสนอข้อมูลการร้องเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-17)

10.00

17/12/2563 : เวียนแจ้งหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูลแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : จัดทำหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามอนุมัติหนังสือดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :...

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ผลการร้องเรียนต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2495

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2495

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-795

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **