ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากร กรุงเทพมหานคร : 03000000-6218

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุพัตรา เอี่ยมสอาด โทร.1459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

บุคลากรในองค์กรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและมีความสำคัญที่สุดในองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) โดยนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ นั้น ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากรที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับกรุงเทพมหานคร ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและสนับสนุนการบริหารราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความผาสุกโดยรวมของบุคลากรและความผูกพันต่อองค์กร โดยการพัฒนาปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และคุณภาพชีวิตในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการและบุคลากร และเหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น สำนักงาน ก.ก. โดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน และการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน จึงได้กำหนดโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เพื่อนำผลสำรวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารค่าตอบแทน และการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ ต่อไป

03060200/03060200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการและบุคลากร และบริบทของกรุงเทพมหานคร 2. ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 3. ปัญหาการโอน หรือการลาออกจากราชการลดลง 4. ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 คน แบ่งเป็น 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน 2. ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน 3. ลูกจ้างประจำ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน 4. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-19)

100.00

19/09/2564 : 1. มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานใช้จัดทำแผน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยจำแนกเป็น 1) รายงานผลการสำรวจฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ 2) รายงานผลการสำรวจฯ ฉบับผู้บริหาร จำนวน 1 ฉบับ 3) รายงานผลการสำรวจฯ จำนวนเป็นรายหน่วยงาน จำนวน 77 ฉบับ 2. หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสำรวจฯ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลในการวิเคราะห์มีจำนวนมาก และมีข้อผิดพลาดของข้อมูลจำนวนมากเช่นกัน เช่น การระบุสังกัดผิด (ข้าราชการครูฯ เข้าใจว่าสังกัดสำนักการศึกษา แท้จริงสังกัดสำนักงานเขต) การระบุตำแหน่งคลาดเคลื่อนทั้งที่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่มีตำแหน่งดังกล่าว อาจเป็นเพราะการกดผิดเนื่องจากใช้การสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเริ่มดำเนินการวิเคราะห์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-18)

80.00

18/08/2564 : จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทราบ และจัดทำเล่มรายงานสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0303/499 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-19)

70.00

19/07/2564 : วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากโครงการกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษาเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ กองพัฒนาระบบราชการจึงขออนุมัติยกเลิกการจัดทำรายงาน โดยใช้วิธีการทำรูปเล่มเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-22)

60.00

22/06/2564 : จัดทำรายงานผลการสำรวจฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-19)

50.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจฯ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และจัดทำร่างรายงานการศึกษาฯ บทที่ 4 ผลการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-22)

40.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจให้ครบกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการการทอดแบบสำรวจความผูกพันขององค์กรของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน ตอบแบบสำรวจให้ครบตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-16)

30.00

16/02/2564 : ดำเนินการ ดังนี้ 1) ทดสอบความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือของแบบสำรวจ 2) นำวิธีการสำรวจฯ และแบบสอบสำรวจฯ เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3) จัดทำช่องทางในการสำรวจฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) เวียนแจ้งหน่วยงานให้สำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : ทดสอบความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือของแบบสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-17)

5.00

17/12/2563 : รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการศึกษาฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอแนะจาก อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์ฯ ก.ก. เพื่อนำมาทำเป็นประเด็นในการสำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดวิธี ขอบเขต กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันขององค์กร
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันขององค์กร เพื่อนำมาใช้เป็นประเด็นในการออกแบบสำรวจฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทดสอบความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือของแบบสำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำวิธีการสำรวจฯ และแบบสอบสำรวจฯ เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-18 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-18 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำช่องทางในการสำรวจฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการสำรวจฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานการสำรวจฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:นำรายงานการสำรวจฯ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำเล่มรายงานการสำรวจฯ (พร้อมบันทึกข้อมูลในแผ่น CD) เพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่ จำนวน 240 ชุดแบ่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 120 ชุด และรายงานฉบับผู้บริหาร จำนวน 120 ชุด
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:เผยแพร่ผลการสำรวจฯ ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงงานในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:นำผลการสำรวจฯ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการบริหารค่าตอบแทน และการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 1 เรื่อง
:5%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 14
:นำแผนการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่กำหนดขึ้นเสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. ให้ความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6218

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6218

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-791

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจและ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **