ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 03000000-6384

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย์ โทร. 1459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันระบบราชการไทยได้เน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

03060300/03060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-09-20)

40.00

20/09/2564 : ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 / VDO ถ่ายถอดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ 2. เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 1. องค์ประกอบที่ 1 2 3 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 2. องค์ประกอบที่ 4 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (บันทึก VDO แล้ว) 3. องค์ประกอบที่ 5.1 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 4. องค์ประกอบที่ 5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ บันทึก VDO ในองค์ประกอบที่เหลือ และได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการควบคู่ไปด้วย เพื่อทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-08-20)

8.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-07-21)

7.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการดำเนินโครงการเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-06-21)

6.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการดำเนินโครงการเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-21)

5.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-21)

5.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-03-17)

5.00

17/03/2564 : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-16)

5.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2021-01-18)

4.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ วันที่ 20 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-12-21)

3.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-17)

2.00

17/11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-26)

1.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรและจัดหาสถานที่ในการจัดประชุม
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:5%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดทำแบบทดสอบ
:15%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดประชุม
:40%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการจัดประชุมเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-797

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
40.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **