ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานจริยธรรม : 03000000-6442

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” ซึ่งรัฐได้ออกพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด ดำเนินการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนด รวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรจัดทำโครงการเผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของกรุงเทพมหานคร ๒. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมได้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของสำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/1306 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ดังกล่าว และกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมจัดทำระเบียบวาระรายงานการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ ก.ก. ทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-14)

90.00

14/09/2564 : กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมได้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของสำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/1306 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมการรายงานการดำเนินการเพื่อรายงาน ก.ก. ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-26)

80.00

26/08/2564 : กฎ ก.ก.ฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้มีหนังสือถึงกองทะเบียนประวัติข้าราชการและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อเผยแพร่กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสพหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/907 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ กท 0306/1286 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/225 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก.ดังกล่าวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-27)

75.00

27/07/2564 : กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ในฐานะประธาน ก.ก.) ลงนามในกฎดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-22)

70.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำเสนอกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-20)

70.00

20/05/2564 : กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.) และกวส.อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้มีหนังสือ ที่ นร (กมจ) 1019/16 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้มีหนังสือ ที่ นร (กมจ) 1019/16 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) รับผิดชอบในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ทำให้การเผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการเผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-22)

15.00

22/03/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-05)

10.00

05/03/2564 : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณา และ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-02-22)

0.00

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-01-20)

0.00

20/01/2564 : คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-22)

0.00

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-24)

0.00

24/11/2563 : คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-30)

0.00

30/10/2563 : คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-813

ตัวชี้วัด : มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **