ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชัน : 03000000-6446

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการเร่งรัด กำกับ ติดตามเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นที่สังกัดหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1071/2558 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1874/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1445/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากปัจจุบันการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการกรุงเทพมหานครและ/หรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบมาจากหลากหลายช่องทาง คือ 1) ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2) ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 3) หนังสือร้องเรียนหรือจดหมายร้องเรียนมายังปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบหลายช่องทางดังกล่าว ทำให้ระบบการร้องเรียนของหน่วยงานขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน ระบบต่าง ๆ ในการดำเนินงานเป็นในลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ไม่สามารถตรวจสอบ เร่งรัด กำกับ ติดตาม การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้ จึงจำเป็นต้องจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แล้วประมวลผลรายงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.)

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดสามารถตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องร้องเรียนได้

เป้าหมายของโครงการ

มีการประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบรายงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : มีระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบได้ พร้อมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ และจัดทำคู่มือการใช้งานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-12)

90.00

12/09/2564 : จัดทำระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-22)

75.00

อยู่ระหว่างทดสอบระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (BMA CORRUPTION) และเตรียมจัดประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 1 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-18)

70.00

18/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนงานการใช้งานของโปรแกรมระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (BMA CORRUPTION) และเตรียมจัดประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 1 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-22)

40.00

22/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-21)

30.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำวาระและเชิญประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติ มิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :_

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-22)

20.00

22/03/2564 อยู่ระหว่างมีหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-22)

15.00

22/02/2564 : สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/250 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-20)

15.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติคอร์รัปชัน
:40%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์และออกแบบระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันและจัดทำต้นแบบ (Prototype) ของโปรแกรมและจัดทำระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชัน และคู่มือการใช้งาน
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:มีระบบการร้องเรียนที่สามารถตรวจสอบและรายงาน ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบได้พร้อมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-811

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบูรณาการช่องทางและระบบ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันให้เชื่อมโยงเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **