ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงาน ก.ก. : 03000000-6889

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายวันเฉลิม ฉัตรทอง โทร 1171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 กำหนดตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

03030000/03030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 2. เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

1. รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-16)

70.00

16/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : นำข้อมูลจากฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.1 เข้าสู่ตารางฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ที่กำหนดขึ้นใหม่ และบันทึกข้อมูลสถิติการสูญเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-20)

45.00

20/04/2564 : ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-19)

40.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำอธิบายข้อมูล (meta data)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-20)

30.00

20/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-19)

25.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงาน ก.ก. ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ที่ดำเนินการในปี 2563 และบัญชีรายการข้อมูลที่จะดำเนินการในปี 2564 และมติเลือกฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-23)

8.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบตารางสูญเสียของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามประเภทการสูญเสีย จำแนกตามหน่วยงาน และจำแนกตามตำแหน่งและระดับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (data catalog)
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการข้อมูลที่พัฒนาใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำอธิบายข้อมูล (meta data)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (การประเมินผลคุณภาพข้อมูล)
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการให้มีนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6889

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6889

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-808

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **