ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : 04010000-3665

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอารียาฌ์ ขันคำ 1283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการ การมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาของคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการผ่านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานครในระดับดีมาก

04010330/04010330

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้รับบริการห้องน้ำสาธารณะที่มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย 2.เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการห้องน้ำภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.สามารถดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานครในระดับดีมาก 2.บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการห้องน้ำภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : สรุปผลการประเมิน และผลสำรวจความพึงพอใจให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2021-09-19)

81.00

19/09/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เข้าตรวจประเมินห้องน้ำ ชั้น 1 - 5 ในวันที่ 23 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-23)

80.00

23/08/2564 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 4-5 และรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-23)

75.00

23/07/2564 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 4-5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-22)

65.00

22/06/2564 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 – 3 และรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-25)

55.00

25/05/2564 : ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 5 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-27)

45.00

27/04/2564 : ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 4 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-25)

35.00

25/03/2564 : ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้ั้น 1 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 1ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 2ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 3ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 4ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 5ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินห้องน้ำชั้น 1 - 5 จำนวน 27 จุด ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพ- มหานคร ตามแบบตรวจประเมินสุขลักษณะ ห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำชั้น 1 - 5 จำนวน 27 จุด ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการตรวจประเมินและผลสำรวจความพึงพอใจให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3665

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3665

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-748

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **