ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ : 04010000-3666

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กชณิช เวชกาญจนากุล 1293

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานคร งานด้านพิธีการต่าง ๆ การประสานงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และ พิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร รวมถึงงานกลั่นกรองงาน ตรวจสอบเอกสาร ยกร่างหนังสือหรือสรุปเรื่อง ทำบันทึกความเห็นและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการยกร่างหรือแก้ไขหนังสือ และการอ้างอิงข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ประสานงานไปยังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอปรึกษา หารือ และขอคำแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่วนเลขานุการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ช่องทาง คือ เพจ Facebook ชื่อ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

04010230/04010230

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ช่องทาง (Facebook) 2. ร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอรับคำปรึกษา สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับจากเวลาที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา 3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ขอรับคำปรึกษา มีความพึงพอใจในการให้บริการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในระดับมากหรือมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 39 คน 1.1 หน่วยงานผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์จำแนกได้ ดังนี้ (1) สำนักหรือสำนักงาน ก.ก. 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 (2) สำนักงานเขต 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 (3) ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 (4) สำนักงานเลขานุสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 (5) อื่น ๆ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 1.2 งานที่ผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์จำแนกได้ ดังนี้ (1) ด้านสารบรรณ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59 (2) ด้านการร่างและเสนอหนังสือต่อปลัดกรุงเทพมหานคร/รองปลัดกรุงเทพมหานคร 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.6 (3) ด้านงานพิธีการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.4 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 4. ผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 4.1 คำแนะนำชัดเจน เข้าใจง่าย 4.2 ข้อมูลที่ได้ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 4.3 คำตอบที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ 4.4 ระยะเวลาในการให้คำแนะนำอาจใช้เวลานานไปนิด แต่ก็พอได้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-25)

91.00

25/08/2564 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 มีผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 10 เดือน (พฤศจิกายน 2563 – สิงหาคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จำนวน 39 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-23)

85.00

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 มีผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน รวม 9 เดือน (พฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 38 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-06-24)

79.00

24/06/2564 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2564 มีผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน รวม 8 เดือน (พฤศจิกายน 2563 ถึง มิถุนายน 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 36 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-05-25)

72.00

25/05/2564 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 - 24 พฤษภาคม 2564 มีผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน รวม 7 เดือน (พฤศจิกายน 2563 – พฤษภาคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 33 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-04-28)

66.00

28/04/2564 : รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2564 มีดังนี้ 1.จำนวนผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาฯ ระหว่าง 26 มีนาคม 2564 - 27 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 16 คน (รวม 6 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2563 - พฤษภาคม 2564 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จำนวน 27 คน) 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปรากฏดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน รวม 5 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 11 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-02-25)

54.00

2/25/2021 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิก ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 4 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 5 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-01-27)

48.00

27/01/2564 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2564 1. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 27 มกราคม 2564 มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน รวม 3 เดือน (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 5 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-12-24)

42.00

24/12/2563 : การดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม 2563 1. ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 เดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-11-27)

36.00

27/11/2563 : การดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1. ผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 3 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-10-29)

30.00

29/10/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติโครงการคลินิกให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 49/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ และ มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน 3. สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบรายละเอียดการบริการให้คำปรึกษาฯ และ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกิจกรรมคลินิก ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-749

ตัวชี้วัด : ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
79.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **